Skip to main content

Polityka prywatności

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności korzystasz oraz jakie dane dobrowolnie podasz. Podczas korzystania z Serwisu mogą być przetwarzane dane dotyczące sposoby korzystania z Serwisu, w szczególności dotyczące adresu IP (por. punkty dot. Hostingu oraz polityki Cookies); podczas rejestracji mogą być przetwarzane dane takie jak adres e-mail oraz hasło; a następnie takie dane jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres(y), nr telefonu, dane składające się na treść zamówienia, których podanie jest dobrowolne ale niezbędne na etapie składania zamówienia (tzn. jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych zawarcia umowy i realizacja zamówienia nie będzie możliwe). W zakresie prowadzonych działań marketingowych mogą być przetwarzane dane adresowe e-mail w oparciu o Twoją zgodę wyrażoną w zakresie tego celu.

 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej w skrócieRODO”) – tj. do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zawarcia umowy i jej wykonania; art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełniania ciążących na Operatorze obowiązków prawnych; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionych interesów Operatora. Operator nie podejmuje wobec podmiotów danych decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.

 3. Operator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zakresie niezbędnym i zgodnie z cela,i przetwarzania, zapewniając przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zapewniając, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy oraz podejmując środki wymagane do ochrony i zabezpieczenia danych (w tym określone w art. 32 RODO).

 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • podmioty prowadzące działalność kurierską i pocztową

 • banki i instytucje płatnicze

 • kancelarie prawne i windykatorzy

 • operatorzy płatności

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

 1. Operator korzysta z usług podmiotów trzecich z zachowaniem praw i obowiązków podmiotów danych i wymaganych prawem warunków przetwarzania danych, z zachowaniem odpowiedzialności Operatora w zakresie wymaganym.

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności oraz spełnienia wymagań określonych osobnymi przepisami (w szczególności w zakresie obsługi konta lub opcjonalnych danych – do czasu zakończenia świadczenia usługi elektronicznej w zakresie prowadzenia konta lub usunięcia opcjonalnych danych, w zakresie zawieranych umów i realizacji zamówień – do czasu wymaganego przepisami o prowadzeniu rachunkowości oraz przepisami podatkowego dotyczących rozliczenia i dokumentowania transakcji, tj. zasadniczo 5 lat od daty transakcji licząc od roku następującego po roku transakcji). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora (zgodnie z art. art. 15-21 RODO) :

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • wycofania zgody,

 • kopii danych, przenoszenia danych.

 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Serwisu, jego obsługi oraz realizacji zamówień.

 4. W stosunku do Ciebie nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 6. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Relentless sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Świętego Michała 100/110 (61-005), REGON: 521191353, NIP: 7822907238, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000952571. SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Kapitał zakładowy 5.000 zł