Polityka prywatności

Polityka prywatności

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności korzystasz oraz jakie dane dobrowolnie podasz. Podczas korzystania z Serwisu mogą być przetwarzane dane dotyczące sposoby korzystania z Serwisu, w szczególności dotyczące adresu IP (por. punkty dot. Hostingu oraz polityki Cookies); podczas rejestracji mogą być przetwarzane dane takie jak adres e-mail oraz hasło; a następnie takie dane jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres(y), nr telefonu, dane składające się na treść zamówienia, których podanie jest dobrowolne ale niezbędne na etapie składania zamówienia (tzn. jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych zawarcia umowy i realizacja zamówienia nie będzie możliwe). W zakresie prowadzonych działań marketingowych mogą być przetwarzane dane adresowe e-mail w oparciu o Twoją zgodę wyrażoną w zakresie tego celu.

 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej w skrócie „RODO”) – tj. do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zawarcia umowy i jej wykonania; art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełniania ciążących na Operatorze obowiązków prawnych; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionych interesów Operatora. Operator nie podejmuje wobec podmiotów danych decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.

 3. Operator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zakresie niezbędnym i zgodnie z cela,i przetwarzania, zapewniając przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zapewniając, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy oraz podejmując środki wymagane do ochrony i zabezpieczenia danych (w tym określone w art. 32 RODO).

 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • podmioty prowadzące działalność kurierską i pocztową

 • banki i instytucje płatnicze

 • kancelarie prawne i windykatorzy

 • operatorzy płatności

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

 1. Operator korzysta z usług podmiotów trzecich z zachowaniem praw i obowiązków podmiotów danych i wymaganych prawem warunków przetwarzania danych, z zachowaniem odpowiedzialności Operatora w zakresie wymaganym.

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności oraz spełnienia wymagań określonych osobnymi przepisami (w szczególności w zakresie obsługi konta lub opcjonalnych danych – do czasu zakończenia świadczenia usługi elektronicznej w zakresie prowadzenia konta lub usunięcia opcjonalnych danych, w zakresie zawieranych umów i realizacji zamówień – do czasu wymaganego przepisami o prowadzeniu rachunkowości oraz przepisami podatkowego dotyczących rozliczenia i dokumentowania transakcji, tj. zasadniczo 5 lat od daty transakcji licząc od roku następującego po roku transakcji). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora (zgodnie z art. art. 15-21 RODO) :

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • wycofania zgody,

 • kopii danych, przenoszenia danych.

 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Serwisu, jego obsługi oraz realizacji zamówień.

 4. W stosunku do Ciebie nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 6. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest AOE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Świętego Michała 100/110 (61-005), REGON: 38807855300000, NIP: 7822893654, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000881633. SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Kapitał zakładowy 5.000 zł

X. Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA
PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE
DANYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny
internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w
związku z
 świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).
 obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku
ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).
c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z
możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i
udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji
przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana
dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a)ING Bank Śląski S.A.
b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu
przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem
umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie
tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym
prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i
rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank
na rzecz Sklepu internetowego.
11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji
przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w
szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich
reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy
zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w
związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez
Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia
obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep
internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku
modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu
realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.