Skip to main content

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZASNIK.PL

z dnia 26.02.2021

Sklep internetowy zasnik.pl , działający pod adresem internetowym www.zasnik.pl, jest prowadzony przez: Relentless sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Świętego Michała 100/110 (61-005), REGON: 521191353, NIP: 7822907238, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000952571. SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Kapitał zakładowy 5.000 zł

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego zasnik.pl;

2. Sklep internetowy (Sklep) – usługa serwisu internetowego dostępnego pod adresem zasnik.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzonego przez Relentless sp. z o.o. w Poznaniu;

3. Towar(y) – produkty prezentowane w Sklepie internetowym celem sprzedaży;

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

6. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Obowiązujące przepisy – przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. poz. 827 ze zm.);

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem zasnik.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu obowiazujących przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem zasnik.pl, prowadzony jest przez Relentless spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 100 (NIP: 7822907238, REGON: 521191353 KRS 0000952571).

2.4. Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady dokonywania rejestracji, korzystania i usuwania konta w Sklepie internetowym;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie internetowym;

c) warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie internetowym, zawierania Umów sprzedaży oraz zamieszczenia komentarzy.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych i organizacyjnych:

a) posiadania urządzenia końcowego z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron internetowych (https) oraz zapisywanie plików (np. Regulaminu) w wybranej przez Klienta lokalizacji (dysku twardego, pamięci masowej), np. Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, FireFox w wersji 33 ub wyższej, Chrome w wersji 39 ub wyższej,

b) posiadanie stabilnego połączenia z publiczną siecią Internet,

c) zachowywania podstawowych środków bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie korzystania aktualnych wersji oprogramowania, nie udostępnienia haseł osobom nieupoważnionym, korzystania z aktualnego oprogramowania zabezpieczającego bezpiecznie korzystanie z Internetu na urządzeniu Klienta.

2.5 Korzystanie z usług w sieci Internet wiąże się z zagrożeniami. Informacje dotyczące tych zagrożeń oraz sposób ich eliminowania oraz zmniejszenia ryzyka związanego z korzystaniem z sieci Internet są dostępne m.in. na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (np. Podręcznik bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni, dostępny pod adrsesem: https://cik.uke.gov.pl/uslugi-teleko/poradniki/pliki-do-pobrania/)

2.6. Podstawowe informacje o Towarach i warunkach ich sprzedaży (zakupu przez Klienta) są podane na stronie internetowej Sklepu oraz w niniejszym Regulaminie; informacje te, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Umowa sprzedaży / kupna zostaje zawarta w sposób określony w punkcie IV. niniejszego Regulaminu.

2.7. Umowa sprzedaży może być zawarta przez osobę pełnoletnią lub za zgodą opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego).

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zasnik.pl/regulamin oraz pobrać go i zachować lub sporządzić jego wydruk.

2.8 Towaru pn. „Zaśnik Dyfuzor Melatoniny” Relentless sp.z o.o. nie zaleca do używania osobom poniżej 18 roku życia z uwagi możliwość ukształtowania nawyku ręka-usta, mogącego być podłożem do rozwinięcia nałogu np. palenia papierosów. Towar ten jest towarem jednorazowego użytku i nie powinny być przekraczane dzienne zalecalne limity użycia.

2.9. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm plików Cookies oraz wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez Relentless Sp. z o.o. – zgodnie z zasadami określonymi dostępnymi w zakładce „Polityka prywtności” na stronie www.zasnik.pl (pod adresem https://zasnik.pl/polityka-prywatnosci/).

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja (założenie konta użytkownika – Klienta).

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego (m. in. poprzez kliknięcie w ikonę użytkownika lub zakładkę „Moje konto”), zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po rejestracji Klient powinien ustanowić własne hasło oraz cyklicznie zmieniać hasło dostępu do swojego konta.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (podanie danych potrzebnych do rejestracji, a także danych danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres lub numer telefonu komórkowego, jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy sprzedaży i wysyłki Towaru).

3.4. Firma Relentless sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Relentless sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet (np. obraźliwe, wulgarne) lub godzące w dobre imię firmy Relentless sp. z o.o.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Relentless sp. z o.o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Relentless Sp. o.o. trwale usuwa konto Klienta i dane z rejestracji Klienta na żądanie Klienta przesłane na adres pomoc@zasnik.pl, a także ze względu na obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; Relentless Sp. z o.o. może także usunąć dane i konto Klienta w przypadku zakończenia współpracy z Klientem, a także rezygnacji z udostępnienia Sklepu internetowego lub w przypadku jego zmian, modernizacji, poprawiania lub modyfikacji; z zastrzeżeniem jednak możliwości tymczasowego zachowania danych niezbędnych do realizacji zawartej Umowy oraz udokumentowania Umowy i czynności związanych z jej realizacją do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń Klienta, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.8. Relentless Sp. o.o. może usunąć komentarze zamieszczone na stronie Sklepu naruszające postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności naruszające wulgarne, obraźliwe lub dobra dobra osobiste.

3.7. Klient zobowiązany jest do:

a) postępowania zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Relentless sp. z o.o., na zasadach rozsądnej wzajemnej współpracy w celu realizacji Umowy sprzedaży lub praw i obowiązków z nią związanych,

c) przed odebraniem przesyłki z Towarem należy sprawdzić opakowanie, czy nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Relentless sp. z o.o. w celu wyjaśnienia sprawy,

d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie aktualnego, legalnego oprogramowania lub urządzeń,

f) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

g) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.zasnik.pl, dokonać wyboru Towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Tryb zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego dotyczy wyłącznie sprzedaży detalicznej. W przypadku zakupu hurtowego prosimy o bezpośredni kontakt z Relentless Sp. z o.o.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka z Towarami; w koszyku uwidaczniane są ceny oraz koszty przesyłki oraz istnieje możliwość modyfikacji zawartości koszyka w zakresie ilości Towarów, usunięcia Towaru z koszyka oraz wyboru formy przesyłki (z listy dostępnych form przesyłki ze wskazaniem ich kosztów).

4.3. Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam” – Klient wprowadza dane do wysyłki oraz wybiera metodę płatności. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie (dostępne są: widoczne rubryki do uzupełnienia, lista wyboru form przesyłki oraz lista wyboru form płatności).

4.4. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest uzupełnienie niezbędnych danych i pół wyboru oraz dokonanie akceptacji treści Regulaminu i naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” (także w przypadku wyboru opcji przesyłki za pobraniem). Z chwilą naciśnięcie tego przycisku dochodzi do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym oraz zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych Towarów. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Relentless sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Zamówienia oraz Regulaminu.

4.5. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oznacza akceptację postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania Zamówienia.

4.6. Po złożeniu Zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia (Towarów),

b) ceny zamawianych Towarów, kosztów dostawy oraz ceny łącznej (z kosztami dostawy),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) szacowanego czasu dostawy,

Ponadto Klient otrzymuje wiadomość na podany adres e-mail, zawierającą podsumowanie i potwierdzenie w/w istotnych elementów Zamówienia.

4.7. W razie wątpliwości Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą najpóźniej z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z punktem VII. Regulaminu.

4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z z treścią Zamówienia, Regulaminu i przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część Umowy sprzedaży.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską [lub inne metody dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru]. Koszty dostawy są standardowymi kosztami przesyłek uwidocznionymi w koszyku Towarów, oferowanymi przez współpracujące firmy kurierskie. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Wysyłka Towaru następuje w terminie 1 roboczego.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zasnik.pl oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.

5.5 Ceny dostawy oferowanych produktów podane są w koszyku oraz przy zamówieniu.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i uwidacznianie są w Sklepie internetowym przy Towarach, w koszyku oraz na dalszych etapie składania zamówienia, ceny tei zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny m .in.:

a) przelewem na numer konta bankowego xxx,

b) płatnością w systemie PayPal,

c) płatnością w systemie PayU,

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres firmy Relentless sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W celu odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać z następującego wzoru odstąpienia:

Relentless sp. z o.o.

ul. Świętego Michała 100/110 61-005 Poznań

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, że odstępuje od umowy sprzedaży następujących towarów: ………………………..,

kupionych w dniu ………………………..

Imię i nazwisko odstępującego od Umowy: ………………………

Adres odstępującego: ………………………

Telefon kontaktowy: ………………………

Data: ………………………

Własnoręczny podpis

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 Obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta, w szczególności: w sytuacji której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Relentless sp. z o.o. ul. Świętego Michała 100/110 61-005 Poznań

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma Relentless sp. z o.o. jest zobowiązana dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Relentless Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za wady Towaru zakupionego przez tego Klienta.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres pomoc@zasnik.pl. Firma Relentless sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Firma Relentless sp. z o.o. nie jest producentem Towarów i nie udziela dodatkowej gwarancji na Towary, tj. poza przysługującą Klientowi rękojmią z tytułu wad Towaru. Jeżeli producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, wówczas dokument gwarancyjny zostanie załączony do Towaru.

IX. Reklamacje dotyczące Sklepu internetowego oraz Regulaminu

9.1. Firma Relentless sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Relentless sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Świętego Michała 100 Poznań 61-005, mailowo pod adres pomoc@zasnik.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firma Relentless sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.6 W tym samym trybie Klient może zgłaszać zastrzeżenia także do treści niniejszego Regulaminu oraz innych informacji i dokumentów udostępnianych na stronie internetowej Sklepu.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Relentless Sp. o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku sporu istnieje również możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce dotyczącej polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Relentless Sp. o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Relentless Sp. z o.o. Odpowiedzialność majątkowa Relentless Sp. z o.o. wobec podmiotów nie będących konsumentami jest ograniczona do rzeczywistej straty, maksymalnie do kwoty 2000 zł.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Obowiązujące przepisy.

10.4 Umowę sprzedaży należy wykładać w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy (lub Regulaminu) okazało się nieważne w całości lub w części (tj. zakresie całego punktu, zdań, zdania, fragmentu zdania lub określonego zakresu znaczeniowego), pozostałe postanowienia o ile to możliwe pozostają ważne i wykonalne.

10.5 Zmiany Regulaminu obowiązują po ich opublikowaniu na stronie www.zasnik.pl od daty wskazanej w nagłówku i obejmują nowe Zamówienia składane od tej daty.